Scheckiwwerreechung vun der Porte Ouverte 2013
http://www.youtube.com/watch?v=WLpqqmD-oVQ
Den 4. Oktober hate mir di grouss Freed e Cheque vun 2.700 un d'"Herberg Kinderhuis" ze iwwerreechen. Dës Suen sin zesummekomm beim Baken vun Eisekuchen op eiser Porte Ouverte den 11. an 12. Mee 2013. 50 kg Miel si verschafft ginn an esou konnten ëm di 900 Eisekuche gebak gin. Mee och d'Suen déi am Kanneratelier gesammelt goufen hun zu där schéiner Zomm bäigedroen.


 
Dëppegéisser
Fade to Gray